START  
STRONA GŁÓWNA KOMUNIKATY INWESTYCJE KONTAKT

Komunikaty_________________________________________________________


Projekt „REKULTYWACJA ZIELENI PRZY ULICY ŚWIĘTOPEŁKA 4-18 W TORUNIU”
 

o wartości 6.480,00 PLN został zrealizowany w roku 2017 przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Toruniu

 


_____________________________________________________

Toruń, marzec’2016r.

Ldz.555/2016

 

Szanowni Państwo! 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Geofizyka”  w Toruniu uprzejmie informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 17 marca 2016 roku uchwaliła plan gospodarczy na 2016 rok.

1. Rada Miasta Torunia Uchwałą nr 242/16 z dnia 25.02.2016r. wprowadziła z dniem 01.04.2016r. nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. W związku z tym, od dnia 01 kwietnia 2016 roku obowiązujące opłaty za dostawę wody i odprowadzanie ścieków wynosić będą: 

- 8,58zł/m³ - dla lokali wyposażonych w indywidualne urządzenia do pomiaru zużytej wody (wodomierze) – dotychczasowa stawka 8,51zł/m³;

- 94,38zł/osobę miesięczniedla lokali nieopomiarowanych za pomocą wodomierzy – dotychczasowa stawka 93,61zł/osobę miesięcznie;

2. Od dnia 01 lipca 2016 roku ulegają zmianie następujące składniki opłat, które wynosić będą:

- 3,00 zł/za lokal miesięcznie - za konserwację i naprawę domofonów - dotychczasowa stawka 2,50 zł/za lokal miesięcznie;

- 3,50 zł/ za lokal miesięcznie - na zbilansowanie różnic wskazań wodomierzy- dotychczasowa stawka 4,50 zł/za lokal miesięcznie.

Wymiar opłat z uwzględnieniem składników wymienionych w punkcie 1 zostanie Państwu doręczony wraz z rozliczeniem okresowym zużytej wody za I kwartał br. najpóźniej do dnia 15.04.2016r.

Wymiar opłat z uwzględnieniem składników wymienionych w punkcie 2 zostanie Państwu doręczony wraz z rozliczeniem okresowym zużytej wody za II kwartał br. najpóźniej do dnia 15.07.2016r.

_________________________________________


UCHWAŁA NR 725/14
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 20 marca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Na podstawie art. 6j ust. 2a, art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 4 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.1) uchwala się, co następuje: 
§ 1. W uchwale nr 494/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r., poz. 928) § 2 i § 3 otrzymują brzmienie:
„§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, w zabudowie jednorodzinnej, od gospodarstwa domowego składającego się z:
1) jednej osoby w wysokości 12,00 zł;
2) dwóch osób w wysokości 23,00 zł;
3) trzech osób w wysokości 33,00 zł;
4) czterech i więcej osób w wysokości 42,00 zł.
2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny, w zabudowie jednorodzinnej, od gospodarstwa domowego składającego się z:
1) jednej osoby w wysokości 15,00 zł;
2) dwóch osób w wysokości 29,00 zł;
3) trzech osób w wysokości 42,00 zł;
4) czterech i więcej osób w wysokości 53,00 zł.
§ 3. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, w zabudowie wielorodzinnej, od gospodarstwa domowego składającego się z:
1) jednej osoby w wysokości 11,00 zł;
2) dwóch osób w wysokości 21,00 zł;
3) trzech osób w wysokości 30,00 zł;
4) czterech i więcej osób w wysokości 38,00 zł.
2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny, w zabudowie wielorodzinnej, od gospodarstwa domowego składającego się z:
1) jednej osoby w wysokości 14,00 zł;
2) dwóch osób w wysokości 27,00 zł;
3) trzech osób w wysokości 38,00 zł;
4) czterech i więcej osób w wysokości 48,00 zł.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
  Przewodniczący Rady Miasta Torunia
 /-/Marian Frąckiewicz
1 Zamiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1593.

 

E-Kartoteki
- Logowanie
Akty prawne
     wewnętrzne
     o charakterze ogólnym

- Statut
- Regulaminy
Organy Spółdzielni
- Walne Zgromadzenie
- Rada Nadzorcza
- Zarząd
Sprawozdanie
     finansowe
Lustracja
Zasoby Spółdzielni
Obowiązujące stawki
     opłat
Dodatki mieszkaniowe
Obsługa eksploata-
     cyjna budynków
Telefony alarmowe