START  
STRONA GŁÓWNA KOMUNIKATY INWESTYCJE KONTAKT

Organy Spółdzielni

Podstawową strukturę organów samorządowych Spółdzielni oraz zasady ich działania określa Ustawa Prawo Spółdzielcze oraz ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, a rozwinięcie i uszczegółowienie tych zasad następuje w statutach i regulaminach wewnętrznych Spółdzielni.
Prawo Spółdzielcze, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych i Statut naszej Spółdzielni wyróżnia trzy podstawowe organy Spółdzielni Mieszkaniowej:

  1. Walne Zgromadzenie
  2. Rada Nadzorcza
  3. List Polustracyjny
  4. Zarząd

Walne Zgromadzenie

Ustawą nowelizacyjną z dnia 14 czerwca 2007 roku została wprowadzona zasada iż najwyższym organem Spółdzielni Mieszkaniowej jest Walne Zgromadzenie. Podstawową formą odbywania obrad Walnego Zgromadzenia jest jego przeprowadzanie w jednym terminie i jednym miejscu dla wszystkich członków Spółdzielni Mieszkaniowej. Stąd też w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej Geofizyka przewidziane zostało Walne Zgromadzenie, które po raz pierwszy obradowało w 2009 roku na podstawie unormowań § 33 do § 40 Statutu oraz Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia. Do tej pory obradowały Zebrania Przedstawicieli Członków a ostatnie z nich odbyło się w czerwcu 2008 roku.


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Geofizyka" w Toruniu na podstawie § 35 ust. 1 oraz § 51 ust. 1 pkt 8 Statutu zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 10 czerwca 2023r. o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej nr 10 w Toruniu przy ulicy Bażyńskich 30/36.

- Materiały sprawozdawcze i projekty uchwał


Rada Nadzorcza

Sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni w oparciu o unormowania § 41 do § 49 Statutu oraz Regulaminu Działalności Rady Nadzorczej.
W skład Rady Nadzorczej, której kadencja będzie trwała do 2025 roku wchodzą:
- Przewodniczący Rady Nadzorczej – Zbigniew Wiza
- Sekretarz Rady Nadzorczej – Wiesław Konieczka
- Przewodniczący komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej – Barbara Radziewicz
- Członek Rady Nadzorczej – Kazimierz Filar
- Członek Rady Nadzorczej – Jadwiga Frelichowska
Uchwały i protokoły obrad Rady Nadzorczej prowadzone są w formie papierowej przez Sekretarza Rady Nadzorczej i zgodnie z § 6 Statutu w razie potrzeby udostępniane SA członkom Spółdzielni. Rada Nadzorcza obowiązana jest między innymi do składania na Walne Zgromadzenie sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2022 rok złożone zostanie na Walnym Zgromadzeniu jakie odbędzie się 10 czerwca 2023 roku.

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej.List Polustracyjny

Na podstawie umowy 6/L/2023 zawartej w dniu 26.01.2023 r. pomiędzy Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Toruniu a Spółdzielnią Mieszkaniową "GEOFIZYKA" została przeprowadzona przez Związek pełna lustracja działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. Protokół z lustracji zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą w dniu 18.05.2023r.

 

Zarząd

Jest organem kierującym działalnością Spółdzielni reprezentującym ją na zewnątrz mającym uprawnienia do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących Spółdzielni, o ile prawo spółdzielcze lub statut nie zastrzega tych decyzji dla innych organów. W oparciu o unormowania § 50 do § 55 Statutu oraz Regulaminu Zarządu funkcję Prezesa Zarządu pełni Marian Jędrzejewski. Protokólarz Zarządu prowadzony jest w formie papierowej i zgodnie z § 6 Statutu w razie potrzeby udostępniony jest członkom Spółdzielni.

 

E-Kartoteki
- Logowanie
Akty prawne
     wewnętrzne
     o charakterze ogólnym

- Statut
- Regulaminy
Organy Spółdzielni
- Walne Zgromadzenie
- Rada Nadzorcza
- Zarząd
Sprawozdanie
     finansowe
Lustracja
Zasoby Spółdzielni
Obowiązujące stawki
     opłat
Dodatki mieszkaniowe
Obsługa eksploata-
     cyjna budynków
Telefony alarmowe