START  
STRONA GŁÓWNA KOMUNIKATY INWESTYCJE KONTAKT

Organy Spółdzielni

Podstawową strukturę organów samorządowych Spółdzielni oraz zasady ich działania określa Ustawa Prawo Spółdzielcze oraz ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, a rozwinięcie i uszczegółowienie tych zasad następuje w statutach i regulaminach wewnętrznych Spółdzielni.
Prawo Spółdzielcze, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych i Statut naszej Spółdzielni wyróżnia trzy podstawowe organy Spółdzielni Mieszkaniowej:

  1. Walne Zgromadzenie
  2. Rada Nadzorcza
  3. List Polustracyjny
  4. Zarząd

Walne Zgromadzenie

Ustawą nowelizacyjną z dnia 14 czerwca 2007 roku została wprowadzona zasada iż najwyższym organem Spółdzielni Mieszkaniowej jest Walne Zgromadzenie. Podstawową formą odbywania obrad Walnego Zgromadzenia jest jego przeprowadzanie w jednym terminie i jednym miejscu dla wszystkich członków Spółdzielni Mieszkaniowej. Stąd też w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej Geofizyka przewidziane zostało Walne Zgromadzenie, które po raz pierwszy obradowało w 2009 roku na podstawie unormowań § 33 do § 40 Statutu oraz Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia. Do tej pory obradowały Zebrania Przedstawicieli Członków a ostatnie z nich odbyło się w czerwcu 2008 roku.Rada Nadzorcza

Sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni w oparciu o unormowania § 41 do § 49 Statutu oraz Regulaminu Działalności Rady Nadzorczej.
W skład Rady Nadzorczej, której kadencja będzie trwała do 2020 roku wchodzą:
- Przewodniczący Rady Nadzorczej – Zdzisław Babski
- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Ernest Poleszak
- Przewodniczący komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej – Jerzy Rogoziński
- Członek Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej – Marzena Grochocka
- Członek Rady Nadzorczej – Andrzej Mizeria
Uchwały i protokoły obrad Rady Nadzorczej prowadzone są w formie papierowej przez Sekretarza Rady Nadzorczej i zgodnie z § 6 Statutu w razie potrzeby udostępniane SA członkom Spółdzielni.
Rada Nadzorcza obowiązana jest między innymi do składania na Walne Zgromadzenie sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 rok złożone zostało na Walnym Zgromadzeniu jakie odbyło się 25 maja 2019 roku.

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej.List Polustracyjny

Na podstawie umowy nr 6 /L/2017 zawartej w dniu 15.03.2017r. pomiędzy Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Toruniu a Spółdzielnią Mieszkaniową "GEOFIZYKA" w Toruniu, w dniach od 10.04.2017r. do 28.04.2017r. została przeprowadzona przez Związek pełna lustracja działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2016r.

Omówienie lustracji z Zarządem Spółdzielni odbyło się w dniu 25 maja 2017r. oraz wyniki lustracji zostały przekazane przez lustratorów na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółdzielni.

Przedmiotem lustracji były następujące zagadnienia:

1. Realizajca wniosków z poprzedniej lustracji oraz zaleceń wydanych w badanym okresie przez inne organy kontroli zewnętrznej
2. Podstawy prawne i zakres działalności;
3. Organizacja wewnętrzna spółdzielni, zatrudnienie i sprawy pracownicze;
4. Działalność organów statutowych spółdzielni;
5. Zagadnienia członkowsko-mieszkaniowe;
6. Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi;
7. Gospodarka remontowa spółdzielni,
8. Gospodarka finansowa spółdzielni;
9. Realizacja ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami.

Spółdzielnia nie posiada jednostek wykonawstwa własnego oraz nie prowadzi gospodarki magazynowej, transportowej, działalności inwestycyjnej i oświatowo-kulturalnej.
Podstawę przeprowadzania badania lustracyjnego stanowiły następujące dokumenty:

1/ akta osobowe pracowników Spółdzielni
2/ wypis z rejestru przedsiębiorstwa KRS
3/ statut i regulaminy
4/ dokumenty z Walnego Zgromadzenia
5/ protokólarz Rady Nadzorczej i dokumenty Zarządu
6/ rejestry: członkowski, umów, księg wieczystych
7/ akta członkowskie
8/ książki obiektów budowlanych wraz z dokumentacją techniczną
9/ wypisy z ksiąg wieczystych
10/ plan finansowy Spółdzielni i plan remontów
11/ umowy na usługi komunalne i wykonywane prace remontowe
12/ księgi rachunkowe

Do badań lustracyjnych przyjęto metodę losową

Ustalenia lustracji oparte są na stwierdzonych faktach i wynikają z przedłożonych lustratorom dokumentów oraz wyjaśnień złożonych przez pracowników Spółdzielni.

  • pan Marian Jędrzejewski - Prezes Zarządu
  • pani Hanna Linda - Kostyło - Główny Księgowy
  • pan Wiesław Grabowski - Kierownik Techniczny

W okresie 22.04.2014 - 14.05.2014 roku Spółdzielnia poddała się badaniu lustracyjnemu, które zostało przeprowadzone przez Lustratorów Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Toruniu.

Wnioski polustracyjne zawarte w liście polustracyjnym nr 189/2014 z dnia 23.06.2014r. zostały przyjęte przez Radę Nadzorczą i omówione na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2014r.

Wszystkie zalecenia polustracyjne zostały wykonane.

 

Na tle ustaleń zawartych w protokole lustracji oraz oceny niniejszego pisma, proponuje się następujące zalecenia polustracyjne:

1. pkt. 2 § 21 Statutu Spółdzielni zgodnie z art. 12 pkt 12 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r., nr 4 z póź. zm.) który stanowi ... "Spółdzielnia Mieszkaniowa zawiera umowę, o której mowa w ust. 1 w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną..."

2. pkt. 8 § 31 Statutu Spółdzielni zgodnie z art. 4 pkt. 7 i 71 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r., nr 4 z póź. zm.), który stanowi "O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby... co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego..."

3. zasady (polityki) rachunkowości w SM GEOFIZYKA.

Ocena całokształtu działalności Spółdzielni pod względem:

1. legalności - Spółdzielnia działała zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zarówno powszechnie obowiązującego jak i wewnętrznego,

2. gospodarności - Zarząd wykazał się celowym i oszczędnym dysponowaniem środkami na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom Spółdzielni oraz wykazania należytej dbałości o własne zabezpieczenie majątku,

3. rzetelności - Spółdzielnia dokumentowała wszystkie czynności i zdarzenia gospodarcze zgodnie z stanem faktycznym,

4. przestrzegania przez Spółdzielnię prowadzenia przez nią działalności w interesie ogółu członków - zasada ta jest w pełni przestrzegana przez Spółdzielnię.

Przedstawiając powyższe, Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Toruniu, informuje iż zgodnie z art. 93 § 4 znowelizowanego Prawa Spółdzielczego niniejsze pismo powinno być przedstawione przez Radę Nadzorczą najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Członków.

 

Zarząd

Jest organem kierującym działalnością Spółdzielni reprezentującym ją na zewnątrz mającym uprawnienia do podejmowania wszelkich decyzji dotyczących Spółdzielni, o ile prawo spółdzielcze lub statut nie zastrzega tych decyzji dla innych organów. W oparciu o unormowania § 50 do § 55 Statutu oraz Regulaminu Zarządu funkcję Prezesa Zarządu pełni Marian Jędrzejewski. Protokólarz Zarządu prowadzony jest w formie papierowej i zgodnie z § 6 Statutu w razie potrzeby udostępniony jest członkom Spółdzielni.

 

E-Kartoteki
- Logowanie
Akty prawne
     wewnętrzne
     o charakterze ogólnym

- Statut
- Regulaminy
Organy Spółdzielni
- Walne Zgromadzenie
- Rada Nadzorcza
- Zarząd
Sprawozdanie
     finansowe
Lustracja
Zasoby Spółdzielni
Obowiązujące stawki
     opłat
Dodatki mieszkaniowe
Obsługa eksploata-
     cyjna budynków
Telefony alarmowe